Každý, kdo přepravuje nebezpečný náklad, je povinen řídit se Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Tato dohoda upravuje jakým způsobem je možné nebezpečný náklad přepravovat a rozděluje nebezpečné věci do jednotlivých tříd nebezpečnosti.

Zajistíme pro Vás:

  • služby poradce ADR
  • vypracování dokumentace (přepravní doklady, check listy, osvědčení o proškolení řidiče, apod.)
  • vypracování ročních zpráv
  • proškolení Vašich zaměstnanců
  • vybavení a označení vozidel
  • provedení fyzických kontrol u Vašich dopravců apod.