V oblasti nakládání s odpady a obaly zajišťujeme pomoc při zpracování, aktualizaci a následné kontrole plnění povinností vyplývajících z legislativy, např.:

Téměř všechny právnické nebo podnikající osoby používají nebo využívají vodu ke svému podnikání nebo pracují s látkami nebezpečnými vodám nebo podnikají v povodňové oblasti. Povinností vztahující se k ochraně vod je mnoho a proto našim zákazníkům nabízíme:

 • zpracování žádostí, provozních řádů zařízení, identifikačních listů nebezpečných odpadů, plánů odpadového hospodářství, ročního hlášení, vedení evidence
 • zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob, ročního výkazu o plnění obalových povinností, zajištění smlouvy s Eko-kom, provádění čtvrtletních hlášení pro Eko-kom
 • konzultační činnost při řešení problematiky odpadového hospodářství
 • provedení kontroly stavu odpadového hospodářství ve Vaší společnosti a vyhodnocení souladu s legislativou
 • nastavení podmínek a prostředků pro bezpečné nakládání s odpady
 • vypracování nebo doplnění dokumentace, týkající se ŽP
 • zastupování firmy při styku se státní správou
 • jednání s orgány státní správy, zastupováním Vaší společnosti při kontrole státní správy

Vypracujeme:
 • roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný
 • zpracování provozního řádu zařízení ke sběru, výkupu a využívání nebo odstraňování odpadů, zpracování žádosti k povolení sběru odpadu
 • zavedení systému evidence odpadů
 • označení sběrných nádob
 • dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • zpracování žádosti k upuštění od třídění odpadů
 • a další…

Zajistíme:
 • odborné posudky
 • odběr vzorků
 • analýza odpadů v akreditované laboratoři
 • zkoušku nepropustnosti jímek
 • čištění kanalizací, potrubních systémů a dešťových svodů
 • rozbory vod, odpadních vod a odpadů
 • čištění a revizi tukových lapolů a odlučovačů ropných látek