U nových záměrů nebo rozšiřování stávajících činností (výrob) je nutné záměr posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na ŽP dokážeme dotčeným subjektům zajistit:

  • zpracování podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona včetně vyjádření dotčených orgánů k povinným přílohám (územně plánovací informace, NATURA 2000)
  • zajištění zpracování oznámení dle přílohy č. 4 zákona
  • zajištění zpracování zjišťovacího řízení (E.I.A.) dle přílohy č. 4 zákona