Povinnosti, vztažené k nakládání s chemickými látkami pro právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou dány zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. Tento zákon v podstatě odkazuje na příslušné předpisy Evropské unie (REACH a CLP), které nově nastavují práva a povinnosti při výrobě, dovozu a následném užívání chemických látek a směsí.

V současné době celý proces, jehož ukončení se předpokládá v roce 2020, probíhá a je někdy velmi obtížné se v této legislativní smršti orientovat.

Proto našim zákazníkům nabízíme:

 • kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a směsí na trh pro výrobce, dovozce a distributory
 • poradenství pro výrobce a dovozce chemických látek a chemických přípravků v EU i mimo ní pro splnění požadavků Nařízení ES č.1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezovaní chemických látek (REACH)
 • poradenství pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek a chemických směsí v EÚ v oblasti uvádění chemických látek a chemických směsí na trh podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1208/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. CLP)
 • Audit plnění povinností a souladu s platnou chemickou legislativou.
 • Zpracování přehledného systému nakládání s chemickými látkami včetně:
 • - zajištění správného označení míst nakládání s CHLP dle platné legislativy
  - zajištění kontroly balení, označování, a zacházení s CHLP dle platné legislativy
  - poradenství při skladování CHLP (zvláště hořlavých) podle platné legislativy
  - zpracování provozního řádu pro sklady pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv, pro sklady CHLP
 • Pomoc při registraci chemické látky, oznamování chemické látky
 • Odborná pomoc při klasifikaci chemické látky nebo směsi
 • Vypracování bezpečnostních listů chemických látek a směsí
 • Zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé pro nakládání s chemickými látkami
 • Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami vyjmenovaných vlastností
 • Oznamování chemických látek a směsí do databáze MZDr (CHES, CHLAS)
 • Zastupování subjektu při jednání s dotčenými orgány a kontrolními orgány
 • Podávání informací o nových právních požadavcích vyjádření z hlediska vlivů dopadů právních požadavků v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě
 • Školení a semináře na téma REACH, CLP, BEZPEČNOSTNÍ LISTY, BIOCIDY
 • Pravidelná školení zaměstnanců ve firmách odborně způsobilou osobou dle zákona č. 350/2011 Sb. a č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v platných zněních