Hospodaření s energiemi
Naše společnost nabízí v oblasti hospodaření s energiemi tyto služby:

  • Vyhodnocení souladu s právními požadavky dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií
  • Poradenská a konzultační činnost pro tuto oblast
  • Zajištění energetického auditu
  • Zajištění průkazu energetické náročnosti budov
  • Návrhy řešení úspor energií
  • Zajištění měřicích zařízení a projektů k úsporám energií
  • Proškolení zaměstnanců podílejících se na řízení energií
  • Zavedení systému energetického managementu dle normy ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií
  • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie podle požadavků §6a, zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
  • Kontrola klimatizačních systémů podle požadavků §6a, zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 193/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
Prověření potenciálu úspor energií
Nabízíme pochůzkový audit stavu možných úspor nákladů na energii z hlediska technických řešení a ekonomických parametrů a posouzení výrobní technologie z hlediska užití nejlepších dostupných technologií. Na základě získaných poznatků budou stanoveny priority, identifikovat a vyhodnotit oblasti s potenciálem úspor. Výsledkem je plán úspor nákladů na energii. U efektivních energeticky úsporných opatření bude vyhodnocena i možnost získání finančních prostředků (dotace, financování z úspor)