Povinnosti, vztažené k ochraně vod pro právnické nebo podnikající fyzické osoby určují dvě základní legislativní normy: zákon 274/2001 - Z o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a zákon 254/2001 - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Téměř všechny právnické nebo podnikající osoby používají nebo využívají vodu ke svému podnikání nebo pracují s látkami nebezpečnými vodám nebo podnikají v povodňové oblasti. Povinností vztahující se k ochraně vod je mnoho a proto našim zákazníkům nabízíme:

 • kompletní poradenství v oblasti vodního hospodářství včetně zpracování řídící dokumentace
 • audit plnění povinností a hodnocení souladu s platnou legislativou.
 • pravidelné předávání nových informací o změnách v legislativě vodního hospodářství (dále jen “VH“)
 • spolupráce při jednání s orgány veřejné správy (MÚ, KÚ, ČIŽP)
 • zpracování plánu opatření pro případ havárie
 • zajištění (zprostředkování) odběrů a rozborů vod včetně vod odpadních (u vodohospodářských děl stanoveno rozhodnutím vodohospodářského orgánu)
 • zajištění (zprostředkování, dodání) sorpčních prostředků pro případ ekologických havárií
 • vypracování poplatkového hlášení a přiznání za zdroj znečišťování vod a zajištění doručení příslušnému orgánu státní správy ve stanoveném termínu
 • vypracování provozních a havarijních řádů pro objekty, určené pro skladování látek závadných vodám
 • zajištění vodohospodářských povolení pro vypouštění vod do veřejné kanalizace, do povrchových vod nebo čerpání podzemních vod
 • vyhodnocení protokolů rozborů a v případě překročení limitů hledání příčiny ve spolupráci s mandantem a návrh na nápravné opatření, kontrola jejich plnění
 • vypracování poplatkového hlášení a přiznání za zdroj znečišťování vod a zajištění doručení příslušnému orgánu státní správy ve stanoveném termínu
 • vypracování vodohospodářské bilance
 • Provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění