Pro zavádění jednotlivých systémů řízení se zpravidla rozhoduje společnost, která chce:

Zajistíme pro Vás:

 • poskytovat služby i nejnáročnějším zákazníkům a získávat nové zákazníky s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
 • mít možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě
 • efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby a zisk
 • být v souladu se zákonnými požadavky a požadavky ostatních předpisů
 • zajistit vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • zkvalitnit interní systém managementu, optimalizovat organizační strukturu společnosti
 • zlepšit pořádek, komunikaci a zvýšit efektivitu v celé společnosti
 • optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
 • zvýšit důvěru veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • zvýšit konkurenceschopnost
 • chránit životní prostředí
 • chránit zdraví svých zaměstnanců a ostatních pracovníků, dodavatelů a návštěvníků
 • BÝT NEJLEPŠÍ

Dokážeme pro Vás zavést, udržovat a zlepšovat systémy řízení dle ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, integrované systémy řízení, další systémy dle Vašeho požadavku. Všechny systémy postavíme na míru Vaší společnosti tak, aby systém odpovídal náročným požadavkům kriteriálních ISO norem a zároveň byl pro Vaši společnost uživatelsky příjemný a plně funkční.

Jak probíhá zavedení systému?

1. Úvodní přezkoumání stávajícího stavu
Celkové prověření stavu společnosti, vypracování zprávy s ohodnocením souladu s požadavky odpovídající kriteriální normy.

2. Proškolení vrcholového vedení a středního managementu společnosti
V rámci proškolení budou Vaši zaměstnanci a vedení společnosti seznámeni s požadavky norem a jejich aplikací do praxe.

3. Tvorba dokumentace
Odborným poradcem bude provedeno prověření a zhodnocení stávající dokumentace, vypracování seznamu dokumentace chybějící, ve spolupráci s Vašimi zaměstnanci bude vytvářena dokumentace nová dle aktuální situace tak, aby byla vyhovující jak požadavkům norem, tak zaměstnancům, kteří s ní budou pracovat.

4. Implementační fáze
Ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci bude provedeno zavedení nových postupů do praxe, nastavení vedení záznamů a kontrola jejich provázanosti s dokumentací a požadavky systému.

5. Provedení interních auditů
Ve spolupráci se jmenovanými a proškolenými zaměstnanci společnosti provedeme interní audity dle požadavků normy ČSN EN ISO 190011. Součástí této fáze je také následná kontrola odstranění zjištěných nedostatků při realizaci nápravných a preventivních opatření.

6. Příprava a účast na auditu předcertifikačním a certifikačním